مهدی نژادقلی

مهدی نژادقلی

متخصص امنیت و برنامه نویسیفارغ التحصیل امنیت اطلاعاتدانشگاه Concordia کانادا