مهدی نژادقلی

متخصص امنیت و برنامه نویسی
فارغ التحصیل امنیت اطلاعات
دانشگاه Concordia کانادا

مهدی نژادقلی