Python for Network Automation

پایتون (Python) ویژه کودکان

در شبکه های کامپیوتری عموماً ادمین های شبکه با مجموعه ای از فعالیت های تکراری روبرو هستند که این فعالیت موجب می شوند :  زمان ارزشمند ادمین شبکه صرف امور تکراری شود.  احتمال خطای انسانی افزایش یابد. فرآیند تحویل پروژه ها با کندی همراه شود. به عنوان مثال فرض کنید ادمین شبکه مجبور به انجام […]